Warezisko.net

Warezisko.net (https://warezisko.net/index.php)
-   PozostaƂe (https://warezisko.net/47-pozostale/)
-   -   Grand Theft Auto 2 (2000) (DC) (https://warezisko.net/47-pozostale/3618-grand-theft-auto-2-2000-dc.html)

Zgredek 21-12-07 12:33

Grand Theft Auto 2 (2000) (DC)
 
http://www.take2games.com/images/sli..._Dreamcast.jpg
Cytat:

Grand Theft Auto 2 to druga cz??? kultowej serii gier, która swoj? olbrzymi? popularno?? zawdzi?cza ma?o chwalebnemu podej?ciu do tematu zbrodni. W programach wyprodukowanych przez DMA Design (pó?niej Rockstar Games), mo?emy bowiem kra?? samochody, mordowa? i rozje?d?a? przechodniów, czyli w najwi?kszym skrócie – czyni? z?o, za które dodatkowo jeste?my wynagradzani pieni?dzmi.

Akcja Grand Theft Auto 2 rozgrywa si? w hipotetycznym mie?cie, podzielonym na trzy du?e dzielnice. W ka?dej z nich, do walki staj? dwa lokalne gangi oraz jeden gigant – Zaibatsu, który swoje wp?ywy ma w ca?ej metropolii. Autorzy wprowadzili czynnik respektu. Zabijaj?c cz?onków jednego gangu, zyskujemy przychylno?? innych, dzi?ki czemu mo?emy otrzyma? lepiej p?atne i bardziej wymagaj?ce zadania. Oczywi?cie nale?y wystrzega? si? tych, którym zale?li?my za skór? – panowie z nerwów otwieraj? ogie? do gracza, gdy tylko zobacz? go na horyzoncie.

Kolejnym zmartwieniem jest policja, cz?sto patroluj?ca ulice wyimaginowanego miasta. Kradzie?e samochodów, st?uczki, zderzenia, zamachy bombowe, eksterminacja przechodniów – wszystko to mo?e sprawi?, ?e stró?e prawa interesuj? si? nami z wyj?tkow? zawzi?to?ci?, rozpoczynaj?c polowanie za pomoc? radiowozów. Kiedy w trakcie ucieczki nabroimy jeszcze bardziej, mog? ruszy? za nami równie? jednostki SWAT, agenci FBI a nawet wojsko. Maj?c na wyposa?eniu spory arsena? broni (poczynaj?c od pistoletów na wyrzutniach rakietowych ko?cz?c), mo?na zamieni? okolic? w ruin?, dewastuj?c zarówno samochody s?u?b publicznych jak i przechodniów.

W grze dost?pnych jest oko?o 120 pojazdów, ró?ni?cych si? pod wzgl?dem maksymalnej szybko?ci, przyspieszenia oraz wytrzyma?o?ci. Dobranie odpowiedniego wehiku?u do aktualnie wykonywanego zadania jest kluczem do sukcesu w tej grze. Je?li zrobi si? naprawd? gor?co mo?na skorzysta? z us?ug rozrzuconych tu i ówdzie warsztatów lakierniczych, lub za?adowa? na pok?ad samochodu karabiny maszynowe, ewentualnie miny lub ?adunek wybuchowy.

Podobnie jak w pierwszej cz??ci gry, tak?e i tutaj mamy do czynienia z widokiem z lotu ptaka. Grafika zosta?a odpowiednio podrasowana do mo?liwo?ci ówczesnych komputerów. Znakomite wra?enie wywo?uje muzyka, która odgrywana jest za pomoc? radia, uruchamianego automatycznie po wej?ciu do pojazdu.
http://www.fototube.pl/pictures/cvgs...ticleimage.jpg

Cytat:

Linki pad?y


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski support vBulletin

Copyright © Warezisko.net 2006 - 2021