PDA

Zobacz peĹ‚nÄ… wersjÄ™ : W?atcy Móch - Sezon III


Skwira
13-11-08, 21:49
http://www.abload.de/img/czesiobanersebb.png


176x144


Lekcja 25: Próhnica 13.32 MB
Ministerstwo Edukacji rozpoczyna program fluoryzowania uz?bienia w szko?ach podstawowych. W ramach akcji w szkole pojawia si? dentystka, której g?ównym zadaniem jest ocenienie skuteczno?ci przeprowadzonego programu. Ch?opcy, którzy nie chc? my? z?bów przez specjalny preparat o smaku any?owy podmieniaj? na sok z kiwi i psuja coraz bardziej z?by. Gdy okazuje si? ?e czeka ich spotkanie dentystyczne oka?e sie ?e b?d? bardzo ostro badani. Okazuj? si? ?e Czesio jest niezwyk?ym pacjentem, posiadaj?cym nadliczbow? ilo?? z?bów. Najlepsza przyjació?ka Czesia - ?lepa kiszka, daj? o sobie mocno zna?.


http://www.box.net/shared/cv1vsb5e7u


Lekcja 26: Pszypadek Czes?awa 13.75 MB
Czesio ma problemy ze swoj? pami?ci?, koledzy z klasy zauwa?aj? to w czasie drogi do szko?y. Poganiaj? go, gdy? nie chc? si? spó?ni? kolejny raz. Do szko?y zostaje zaproszony mgr Jan Bonk, psycholog i logopeda. Ma dokona? bada? i zdiagnozowa? wady wymowy u dzieci, które nie s? z tego powodu zadowolone. Posiadaj? obawy, ostatecznie zostaj? zmuszeni do podania si? bada? pod gro?b? trafienia do poprawczaka. Postawione diagnozy przez naukowca okazuj? si? by? zaskakuj?ce. Okazuj? si? ?e Konieczko cierpi na zespó? nadpobudliwo?ci psychoruchowej (ADHD), Ma?lana zostaje skierowany na podci?cie j?zyka, Anusiak ma mie? udro?nienie przegrody nosowej. Czesio zostaje wprowadzony w hipnoz? przez psychotrologa, podczas niej spotyka swoich dawnych przyjació?.


http://www.box.net/shared/0xp1mpmy3z

Lekcja 27: Móndial 11.37 MB
Ma?lana stawia 100 z?, ?e polska przegra z Niemcami 0:6. Gdy staje si? to prawd?, wygrywa 800 z?. Nast?pnego dnia w szkole na lekcji WF-u zapomina stroju i jest wyproszony za drzwi. Wtedy nauczycielka nadwyr?rza swoje mi??nie. Wtedy Ma?lana idzie odebra? nagrod? i stawia ?e polacy przegraj? 0:8 z Austri?. Higienistka zast?puje nauczycielk? na lekcji WF-u, gdzie okazuje si? ?e Czesio potrafi kopn?? trafnie pi?k? do bramki przeciwnika celuj?c w much? (a jest bramkarzem). Ma?lana idzie po nagrod? do Bukmachera. Pod namow? pracownika zak?adów obstawia milion z?otych , ?e Czesio strzeli 100 goli. Na nast?pny dzie? szykuje 100 much. Na meczu s?dzia daje czerwon? kartk? naszym bohaterom przed pierwszym gwizdkiem (Czesio dostaje kartk? jako pierwszy za ?piewanie wulgarnej przy?piewki, pó?niej nerwów na wodzy nie utrzymuj? inni). Rozbija si? bójka. Ma?lana ?a?uje ?e przegra? 6 tysi?cy (u?ywa sformu?owania patyki). Czesio daje Ma?lanie 6 patyków (dos?ownie) i mówi ?e na jutro przyniesie troch? szmalcu.


http://www.box.net/shared/dcoj20g1qv


Lekcja 28: Prawda Ekranu 14.42 MB
Klasa II b idzie do teatru. Czwórka bohaterów zauwa?a dwójke ludzi, którzy dzie? wcze?niej umarli w serialu. My?l?c, ?e to zombie niszcz? spektakl. Pani Frau i pani Higienistka zamierzaj? zrobi? spektakl "Smok wawelski". Konieczko zostaje re?yserem, Ma?lana królem, And?elika królewn?, Anusiak Dratewk?, Zajkowski smokiem, Karolina krzakiem, Czesio rycerzem który ucieka przed smokiem, a pani Higienistka robi muzyke. Konieczko zamierza zmieni? scenariusz. Król Ma?lana jest wdowcem, rycerz Czesio mówi, ?e mo?e zabi? smoka ale musi zniszczy? kolonie mutantów na Saturnie. Pani Frau nie podobaj? si? te zmiany, lecz wprowadza dodatkowe - chce aby smok nie gin?? na ko?cu. Konieczko wprowadza jeszcze kilka zmian w dialogach i zamiast efektów specjalnych, u?ywa prawdziwego ognia podpalaj?c And?elik?. Pani Frau chce przerwa? przedstawienie, ale pani Higienistka og?usza j?.


http://www.box.net/shared/3qkzu8kf5k

Lekcja 29: Motorynka i Myszykiszki 12.86 MB
Dziadek Anusiaka ci??ko chory trafia do szpitala, a w spadku bohater ma dosta? od niego motorynk?. Dziadek zapada w ?pi?czk?, Anusiak dowiaduje si?, ?e motorynk? dostanie dopiero po jego ?mierci. Dziadek w ?pi?czce mo?e przele?e? d?ugie miesi?ce, wi?c Anusiak postanawia pomodli? si?, aby dziadek poszed? do nieba; jego modlitwa si? spe?nia. Na pogrzebie Czesio bawi si? ?piewaj?c gorzkie ?ale (w rozumieniu Czesia - stare smutne pie?ni ko?cielne). Na styp? przychodz? Marcel i Pan Pu?kownik. Anusiak, Konieczko, Ma?lana i Czesio jad? z rodzicami Anusiaka po motorynk?, podczas pierwszej przeja?d?ki zatrzymuje ich policja, chc? im wplepi? mandat za je?d?enie we czterech na jednej motorynce. Niespodziewanie porównuja próbki lakieru ich pojadu i lakieru z motorynki, któr? potr?cono so?tysa Modlimowa. Okazuje si?, ?e dziadek Anusiaka zabi? so?tysa, lecz nie?wiadomi niczego policjanci pos?dzaj? ich o zabójstwo. Czwórka bohaterów trafia do aresztu gdzie spotykaj? Ponurego ?niwiarza - czyli ?mier?. Czesio wygrywa ze ?mierci? w "myszykiszki", ?mier? daruje im ?ycie, ale rekwiruje motorynk?.

http://www.box.net/shared/b86ul01e6q

Lekcja 30: Fluder 13.06 MB
Id?c do szko?y, Konieczko pokazuje kolegom znalezion? przez siebie strzykawk?. Podczas lekcji, Pani Fra? opowiada o klasie specjalnej. Wtedy te? z powodu przepe?nienia klasy eS, do II b trafia Robert Fluder. Na przerwie bohaterowie, w ramach do?wiadczenia, pobieraj? od Czesia limf?, z ?ó?tym limfocytem. Jednak strzykawk? zabiera im Fluder i na lekcji wstrzykuje j? And?elice. Ch?opcy zanosz? j? do Higienistki. Jednak ta po oprzytomnieniu, wraca do domu. Po drodze And?ela, coraz bardziej zaczyna przypomina? Czesia: ma zielon? twarz i wycieka jej zielony p?yn. Rodzice nie poznaj? swojej córki i ta trafia do bidula. W parku czwórka bohaterów, stara si? zabra? nowemu uczniowi strzykawk?, lecz zamiast tego dostaj? lanie. "eS", jak go nazywa czwórka, zabiera Czesiowi nog?, a Ma?lanie wstrzykuje krew kota. Robert wraca do Domu Dziecka, gdzie chowa strzykawk? i skradzion? nog? Czesia. And?ela w ramach zemsty, podczas jego nieobecno?ci zabiera te rzeczy. Higienistka wstawia Czesiowi protez? w postaci mikrofonu. Ta mu si? jednak nie podoba. Tymczasem trwaj? poszukiwania And?eliki. Ona za?, wyci?ga ze swojego organizmu limf? Czesia i przybiera naturaln? posta?. Przybiega do szko?y, gdzie trwaj? przes?uchania w sprawie jej zagini?cia. Wstrzykuje Fluderowi substancj?, wyci?gni?t? z siebie. Ten zabieg sprawia, ?e ucze? staje si? normalnym ch?opcem i odnajduje rodziców - policjantów. Czesio otrzymuje swoj? nog?, a Ma?lana nadal zachowuje si? jak kot.


http://www.box.net/shared/gpkt9g3naa


Lekcja 31: Kosmata Demokrancja 13.72 MB
Zbli?aj? si? wybory, w których kandyduje ojciec Anusiaka. Równie? w klasie odby?y si? wybory do samorz?du szkolnego, w których startowali Anusiak i And?elika. W klasie odby?a si? debata mi?dzy nimi. Program And?eliki podoba? si? wi?kszej cz??ci klasy i pani Fra?, natomiast populistyczny program Anusiaka tylko jego kolegom. G?osy zosta?y policzone w nocy u Higienistki. Ona jednak obawiaj?c si?, ?e pani Fra? mo?e sfa?szowa? wynik na korzy?? And?eliki, prosi j? o uczciwe liczenie. Pani Fra? ?ni si? Anusiak w roli Hitlera, przemawiaj?cy "Belfry do gazu!". Wygra?a And?elika. Zasmuci?o to Higienistk?, która powiedzia?a "Komuna wróci?a", lecz nie Anusiaka, gdy? jego ojciec wysun?? si? na prowadzenie w sonda?ach. Czesio z kolei chcia? by? doros?y. Pani Higienistka da?a mu "leki na doros?o??", Czesio zacz?? je za?ywa?, ale nie dzia?a?y, wtedy pan Pu?kownik, odry? ?e pani higienistka da?a mu zwyk?e mi?tówki. Pan Pu?kownik zna? star? recepture na ma?? na porost w?osów, zrobili j?, a Czesio zacz?? coraz bardziej zarasta? w?osami, lecz gdy opu?ci? go Mi? Przekliniak, który nie chcia? si? przytula? do zaro?ni?tego Czesia, postanowi? je zgoli?.


http://www.box.net/shared/hx672bgnhm

Lekcja 32: Gigant 14.49 MB
Anusiak, Konieczko, Ma?lana i Czesio zostali oskar?eni o przyklejenie plastelinowych genitaliów na god?o Polski, wobec czego pani Fra? wezwa?a ich rodziców. Czesio nie ma rodziców, wi?c przebrali si? za nich Marcel i Pu?kownik. Wszyscy ch?opcy oprócz Czesia dostali szlaban od rodziców. Konieczko dosta? zakaz eksperymentów, Ma?lana straci? kart? kredytow?, a Anusiak dosta? tak ostre lanie, ze nie móg? nazajutrz siedzie? w ?awce. Jedynie Marcel i Pu?kownik nie byli ?li, uczyli Czesia patriotyzmu i dali mu flag?. Ch?opcy oskar?ali Zajkowskiego o donos (naprawd? zrobi?a to klasa VI c, do czego Zajkowski pó?niej si? przyzna?), wi?c pobili go w toalecie i okleili go superklejem. Do toalety przysz?a pani Fra?, która przyklei?a si? do Zajkowskiego. Chcieli pój?? do Higienistki, lecz jej nie by?o i musieli czeka? pod jej gabinetem ca?? noc. Higienistka bowiem czci?a rocznic? ?mierci Marcela, lej?c jemu wódk? na grób, lecz p?yta nagrobna by?a p?kni?ta i wódka ?cieka?a do ?rodka. Wobec tego Marceli i Pu?kownik otworzyli p?yt? i spostrzegli mas? alkoholi, które wypili. Tymczasem Anusiak, Konieczko, Ma?lana i Czesio postanowili uciec z domów. Zabrali ze sob? maskotki i pojechali poci?giem na Mazury. Podczas podró?y ch?opcy urz?dzili zawody, kto pierwszy dotknie torów przez muszl? klozetow?, a tak?e Czesio opowiedzia? wszystkim histori? wojny polsko-bolszewickiej. Nazajutrz okaza?o si?, ?e dojechali do Kaliningradu. Do przedzia?u przyszed? rosyjski kontroler, którego ch?opcy pobili z pomoc? maskotek, gdy? my?leli, ?e bolszewicy ponowili inwazj? na Polsk? i rozpocz??a si? kolejna wojna. Rodzice z kolei szukali swoich dzieci. Znale?li ich w telewizji podczas nadawania reporta?u o nowej wojnie polsko-rosyjskiej.


http://www.box.net/shared/sg6bit3c3j


Lekcja 33: Ekskumancja 13.85 MB
Zw?oki Marcela zostaj? zbezczeszczone. Po awanturze Higienistki dyrektor cmentarza zaleca kremacj? zw?ok m??a. Dzieci s? na wycieczce w szpitalu, po którym oprowadza je ordynator. Czwórka bohaterów od??cza si? od grupy i trafia do kostnicy, gdzie spotyka ich lekarz - brat ordynatora. Przy ch?opcach dokonuje rozci?cia zw?ok, co prowadzi ich do utraty przytomno?ci. Okazuje si?, ?e dyrektor cmentarza i lekarze s? trojaczkami. Lekarz pobiera organy wewn?trzne g?ównych bohaterów na handel. Podczas wycinania Czesiowi kiszki ten budzi si? zdenerwowany, dopytuje si? czemu lekarze zabieraj? mu kiszk?. Po przetransportowaniu zw?ok Marcela bracia wrzucaj? cia?a bohaterów do trumny Marcela, która zostaje skierowana do krematorium. W krematorium czeka Pu?kownik z pomoc?, lecz nie udaje mu si? otworzy? trumny. Przybywa Mi? Przekliniak, g?o?no manifestuj?c swój sprzeciw. Dociera jednak za pó?no, gdy cia?a uleg?y ju? spaleniu. Przekliniak wzywa Boga prosz?c go o cofni?cie czasu. Czas cofa si? do pocz?tku odcinka, zanim grób Marcela zosta? zbezczeszczony.


http://www.box.net/shared/44xmj0unoj


Lekcja 34: Czech, Cze? i Brambor 12.77 MB
And?elika przebywa na wymianie w Czechach, na jej miejsce do klasy 2 B przyje?d?a Czech Honzik. Ma?lana chwali si? ch?opakom nowym psem. Postanawiaj? zabra? zwierz? do szko?y. Tam w toalecie ma miejsce wypadek. Pies Ma?lany zad?awi? si? ka?em z klozetu. Tymczasem And?elika poznaje przypowie?? o "Bramborowym Wilkolacku", jednak przypowie?? ta nie do ko?ca okazuje si? fikcj?...Higienistka zdegrowa?a Neuronowo-Molekularnie Ramba i Honzika i przemieni?a Bramborowego Wilko?aka. Ch?opcy chc? uratowa? Honzika i Ramba. W tym odcinku mo?na si? dowiedzie? o tym ?e brambor to po czesku znaczy ziemniak.


http://www.box.net/shared/r5k0dpghfs


Lekcja 35:Deszcze Niespokojne 12.65 MB
Szkolna higienistka jest ostatnio bardzo przem?czona swoj? prac?. Wieczorem postanawia obej?e? jaki? dobry serial. Okazuje si? ?e wszystkie jej ulubione programy s? na innych kana?ach i to dopiero o tej samej godzinie. Jednak higienistka stawia na klasyk?: wybiera "Czterech pancernych i psa". Okazuj? si? jednak ?e akcja tylko na pocz?tku wydaje si? jak w oryginale ale Higienistka zauwa?a ?e zamiast g?ównych bohaterów "czterech pancernych" s?: Anusiak, Ma?lana, Konieczko i Czesio. Wyst?puj? te? inne osoby które zna, a do tego akcja si? ca?kowicie przemienia w fantastyczn? opowie??. W czasie ogl?dania do Higienistki przychodzi pani Fra?.


http://www.box.net/shared/pqa7i4vaxv


Lekcja 36: Szczypionka dla Frycka 14.25 MB
W szkole trwaj? szczepienia przeciw gru?licy. Jak si? potem okazuje, w butelkach zamiast szczepionek znalaz? si? zmutowany wirus, co po podaniu zastrzyków wykry?a Higienistka, uprzednio zaalarmowana przez Konieczk?. W krótkim czasie w ca?ej szkole wybucha epidemia. Czesio poznaje nowego koleg?, Frycka - mistrza gry na cymba?kach.

http://www.box.net/shared/r8eld279o8


Lekcja 37: Kompu-kompu 12.24 MB
Klasa 2B udaje si? z wycieczk? do Aqwaparku. Tam dzieci rozpoczynaj? zabaw? pod czujnym okiem ratownika. Pani Fra? udaje si? tymczasem na serie zabiegów upi?kszaj?cych, a Higienistka poddaje si? przymusowo zbawiennemu oddzia?ywaniu sauny i wywo?a?a niespodziewanie d?ina, którym jest Marcel. Ch?opcy z nudów rozpoczynaj? zabaw? w poszukiwaczy skarbów. Przez co Czesio podczas ko?ca zabawy zala? ca?e mieszkanie Anusiaka i inne.

http://www.box.net/shared/fpzfk08nu4Lekcja 38: Piure dla s?onia 13.70 MB
Podczas wycieczki do ogrodu zoologicznego Ma?lana, Konieczko i Anusiak trafiaj? do karceru za przemycanie jedzenia dla s?onia. Pan od karceru zjada piure znalezione przez Czesia przez co ginie z nie wiadomych powodów. Czesio tylko mówi ch?opakom ?e piure samo wyros?o. Zaraz potem bohaterowie znajduj? koal? który im daje li?cie eukaliptusa o niezwyk?ych w?a?ciwo?ciach: po ich zjedzeniu rozumie si? zwierz?c? mow?. Dzi?ki nim okazuje si? ?e s? wybra?cami by uwolni? zwierz?ta z zoo a tak?e si? dowiaduj? ?e ogrody zoologiczne to faszyzm.

http://www.box.net/shared/evetd0xu00


Lekcja 39: Jase?ki 13.22 MB
Nadchodz? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Klasa II B ma zaprezentowa? w?asn? wersj? szkolnych jase?ek. Ka?dy ucze? dostaj? swoj? rol?: Anusiak-Baltazar, Ma?lana-Kacper, Konieczko-Melchior, Angelika-Maryja, Czesio-Józef, Higienistka-Diabe? kusz?cy Heroda, Przekliniak-Ma?y Jezus, Karolina-W?a?cicielka gospody i Zajkowski-Herod. W klasie pani Fra? ka?e wszystkim zrobi? prób? jase?ek. Jednak ch?opacy na koniec s? troch? oburzeni. Ich zdaniem w jase?kach brakuje "przelewu krwi", Al-Kaidy i innych "atrakcji"...

http://www.box.net/shared/7i6qmebdjn


Mój Upload

TomekNH
10-12-08, 23:00
176x144

http://rapidshare.com/files/95719286/Lekcja_25_Prohnica_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/95951980/Lekcja_26_Przypadek_Czeslawa_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97454254/Lekcja_27_-_Mondial_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97467091/Lekcja_28_Prawda_ekranu_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97516033/Lekcja_29_Motorynka_i_myszykiszki_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97948565/Lekcja_30_Fluder_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97530415/Lekcja_31_Kosmata_Demokrancja_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97547106/Lekcja_32_Gigant_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97701334/Lekcja_33_Ekskumancja_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97746247/Lekcja_35_Deszcze_niespokojne_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97781161/Lekcja_36_Szczypionka_dla_Frycka_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97796916/Lekcja_37_kompu_-_kompu_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/97813251/Lekcja_38_Piure_dla_slonia_176x144.mp4
http://rapidshare.com/files/104825319/Lekcja_39_-_Jase__322_ki_176x144.mp4

320x240

http://rapidshare.com/files/95735105/Lekcja_25_Prohnica_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/95990219/Lekcja_26_Przypadek_Czeslawa_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97459910/Lekcja_27_-_Mondial_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97507793/Lekcja_28_Prawda_ekranu_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97524064/Lekcja_29_Motorynka_i_myszykiszki_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97957952/Lekcja_30_Fluder_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97541486/Lekcja_31_Kosmata_Demokrancja_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97561513/Lekcja_32_Gigant_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97721162/Lekcja_33_Ekskumancja_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97757799/Lekcja_35_Deszcze_niespokojne_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97790895/Lekcja_36_Szczypionka_dla_Frycka_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97806205/Lekcja_37_kompu_-_kompu_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/97824611/Lekcja_38_Piure_dla_slonia_320x240.mp4
http://rapidshare.com/files/104834290/Lekcja_39_-_Jaselki_320x240.mp4